Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

6509 cbec 500
Reposted fromrol rol viasixandnine sixandnine
5045 825a
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
5529 71ed
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
5301 9a19
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapoptymista poptymista
Reposted frombluuu bluuu
8185 e05d 500
Reposted fromBellona Bellona viaepi epi
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
Zostaliśmy tylko my. Tylko nas dwoje.
— Alexandra Bracken
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

July 08 2015

7081 7bc2
Reposted fromchocoway chocoway
2303 1953
Reposted fromunr-eal unr-eal viatake-care take-care
8855 d2d2
- Wiesz - zwierzył się Włóczykijowi – takie to jest miłe, jeśli chodzi o ciebie, że mało mówisz. Wydajesz się niesłychanie mądry, dlatego że się nie odzywasz.
— Dolina Muminków w listopadzie
Reposted fromButWhy ButWhy viaanakarenina anakarenina
9133 5507
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viadiebitchdie diebitchdie
“Czasami dobrzy ludzie są pokryci tatuażami, 
A czasem najgorsi co niedziele są w kościele.”
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viasixandnine sixandnine
1194 2447 500
Reposted fromlittlefool littlefool viaonlywhite onlywhite
8001 ebc6
Reposted fromIriss Iriss

July 07 2015

"- Ufać sobie, dam radę.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak upadnę?
- To się podniosę.
- A jak się nie podniosę?
- To sobie poleżę".

Jacek Walkiewicz

Reposted fromcarriecarrie carriecarrie viauhuhu uhuhu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl