Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

5190 c659 500
Reposted fromzciach zciach viatrescigarrillos trescigarrillos
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
5899 be71 500
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex
Wiesz... najgorzej jest, kiedy ląduje się w tak zwanej czarnej, przysłowiowej dupie, kiedy traci się cel i endorfiny, rozbija się o bagna. Dlatego trzeba mieć punkt - punkt zaczepienia, który pomoże wstać, zrobić pierwszy krok. Ten pierwszy krok... najtrudniejszy.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
Reposted frombluuu bluuu
6402 6749
7526 d258
9543 2f0c
2220 31a1 500
Reposted fromnudes nudes viapoptymista poptymista
2236 fd1f
0202 7fb8
5856 fcaf 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl